Ảnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Loan Năm xuất bản: 2017 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 442

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài làkiểm định xem giá trị gần gũi tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên như thế nào. Để đạt được mục tiêu chung trên, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể sau đây: Đo lường mức độ và chiều hướng tác động trực tiếp và gián tiếp của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Đo lường mức độ và chiều hướng tác động của các yếu tố: Thu hút cá nhân, chuẩn chủ quan, nhận thức tính khả thi ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Đề xuất một số hàm ý quản trịnâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên tại TPHCM.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN