• (+848) 37313631

Danh sách website các khoa

Cơ khí http://cokhi.hitu.edu.vn/
Cơ khí động lực http://ckdl.hitu.edu.vn/
Công nghệ hóa học http://cnhh.hitu.edu.vn/
Công nghệ thông tin http://fit-hitu.edu.vn/
Dệt may http://detmay.hitu.edu.vn/
Da giày http://dagiay.hitu.edu.vn/
Kế toán tài chính http://kttc.hitu.edu.vn/
Khoa học cơ bản http://khcb.hitu.edu.vn/
Lý luận chính trị http://llct.hitu.edu.vn/
Ngoại ngữ http://ngoaingu.hitu.edu.vn/
Quản trị kinh doanh http://qtkd.hitu.edu.vn/
Thể chất - Quốc phòng http://tcqp.hitu.edu.vn/
Điện - điện tử http://ddt.hitu.edu.vn/