Giáo trình môn học quản trị tài chính

Tác giả: ThS. Ngô Thị Phương Thảo, ThS. Nguyễn Kim Nam, ThS. Cung Hữu Đức , ThS. Hà Minh Phước Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 1201

Nội dung giáo trình gồm 7 chương với các nội dung: Khái quát về tài chính doanh nghiệp; Giá trị theo thời gian của tiền; Rủi ro, tỷ suất sinh lời và mô hình định giá tài sản vốn; Định giá cổ phiếu, trái phiếu; Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp; Đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN