Nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, học tập, bạn đọc có thể gởi yêu cầu bổ sung tài liệu (không có trong thư viện) bằng cách điền thông tin tài liệu cần yêu cầu vào phiếu bên dưới. Thư viện sẽ xem xét bổ sung kịp thời và nhanh chóng để phục vụ bạn đọc.
Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu đang có tại thư viện qua công cụ tra cứu trực tuyến: http://thuvienct.hitu.edu.vn
Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu