Nguyên lý kế toán

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, ThS. Trần Thị Thúy An, ThS. Lê Thị Thu Hồng, ThS. Hoàng Thị Nga, ThS. Trần Thị Kiều Quyên, ThS. Hoàng Thị Hiền Năm xuất bản: 2021 Ngôn ngữ: VI Lượt xem: 464

Giáo trình này gồm có 2 phần: - Phần lý thuyết: Phần này nêu nội dung lý thuyết của giáo trình Nguyên lý kế toán bao gồm sáu chương: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; Chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán trong doanh nghiệp. - Phần bài tập (Trắc nghiệm – Tự luận).
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN