Thông báo mượn trả sách học kỳ hè năm học 2018 - 2019

27/08/2019   461

Nhằm tránh tình trạng trễ hạn mượn giáo trình trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019, Thư viện xin thông báo tới các bạn sinh viên thời hạn trả sách học kỳ hè từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/08/2019. Đề nghị các bạn đem sách lên thư viện trả sách đúng thời hạn.