Giáo trình môn học tin học (ngành chung)

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc, ThS. Đặng Hồng Hiệp, ThS. Chu Thị Mai Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 432

Nội dung của tài liệu bao gồm 6 chương:
Chương 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản,
Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản,
Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản,
Chương 4: Sử dụng bảng tính cơ bản,
Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản,
Chương 6: Sử dụng Internet cơ bản.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN