Giáo trình thực hành Inventor

Tác giả: Th.S Tô Thị Mỹ Hồng Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 341

Nội dung của giáo trinh gồm:
- Trình bày được vai trò của phần mềm Inventor trong kỹ thuật.
- Phân biệt được các môi trường làm việc trong phần mềm Inventor.
- Trình bày được công dụng và cách thực hiện các lệnh trong môi trường phần mềm Inventor.
- Giải thích được ý nghĩa của từng câu lệnh và các thông số cài đặt.
- Phân tích được thực thể (Feature) cơ bản cấu tạo nên mô hình 3D.
- Vận dụng và phối hợp được các lệnh trong môi trường Part để dựng mô hình 3D của chi tiết.
- Vận dụng và phối hợp được các lệnh trong môi trường Assembly để lắp ráp các chi tiết tạo thành 1 cơ cấu hoặc 1 máy hoàn chỉnh.
-...
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN