Đội ngũ nhân sự

06/10/2016   2370

Ho tên: NGUYỄN THỊ THANH GIANG

Chức vụ:Trưởng phòng

Học vị:Thạc sĩ

Email:[email protected]

Điện thoại:0908066348

Ho tên: LÊ ĐỈNH THIÊN HƯƠNG

Chức vụ:Tổ trưởng tổ nghiệp vụ

Học vị:Cử nhân

Email:[email protected]

Điện thoại:0903856274

Ho tên: NGUYỄN MINH LỘC

Chức vụ:Chuyên viên

Học vị:Cử nhân

Email:[email protected]

Điện thoại:0909992897

Ho tên: NGUYỄN HỮU ĐỊNH

Chức vụ:Chuyên viên

Học vị:Cử nhân

Email:[email protected]

Điện thoại:0988039693

Ho tên: NGÔ KIẾN ĐỨC

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:THCN

Email:[email protected]

Điện thoại:0902277770

Ho tên: VŨ THỊ HƯƠNG

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:Cử nhân

Email: [email protected]

Điện thoại:01223939634

Ho tên: LÊ MINH THANH

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:Cử nhân cao đẳng

Email:[email protected]

Điện thoại:0945211595

Ho tên: PHAN TIẾN TRÌNH

Chức vụ:Nhân viên

Học vị:THCN

Email:[email protected]

Điện thoại:0984040230