Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị

Tác giả: Khoa Lý luận chính trị Năm xuất bản: 2020 Ngôn ngữ: vi Lượt xem: 405

Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
Để xem đầy đủ nội dung tài liệu, vui lòng liên hệ Thư viện - PHÒNG DỊCH VỤ THÔNG TIN