Thư viện số HathiTrust (HathiTrust Digital Library)

06/04/2021   104

Thư viện số HathiTrust là kho lưu trữ nội dung số với sự hợp tác từ các thư viện nghiên cứu bao gồm nội dung được số hóa qua Google Sách và các sáng kiến ​​số hóa lưu trữ Internet, cũng như nội dung được số hóa bởi các thư viện khác.  Cơ sở dữ liệu này cho phép người dùng khai thác hơn 5 triệu tài liệu toàn văn miễn phí. Đối với một số tài liệu yêu cầu tài khoản sử dụng người dùng có thể đăng nhập thông qua tài khoản cá nhân như: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft.

* Địa chỉ truy cập: https://www.hathitrust.org/